کراکر در واقع نوعی بیسکوئیت است بااین تفاوت که در تکنولوژی آن از تخمیر استفاده می شود ، هدف از انجام عمل تخمیر از تولید کراکر عبارت است از:
- بهبود طعم در اثر متابولیسم های حاصل از تخمیر
ضمنا برای بهبود حجم و ایجاد تخلخل در بافت کراکر از مواد شیمیایی مناسب هم استفاده می شود .

بطور کلی تهیه خمیر برای تولید کراکر باید دو مرحله ای باشد و علت دو مرحله ای شدن خمیر این است که مقداری از گلوتن قوی باقی بماند و از اثر مخمر ها محفوظ باشد و در نتیجه خمیر بتواند فشارهای مکانیکی بعدی را تحمل کرده و بافت محصول نهائی بهبود یابد.
بسته بندی کراکر ، هنگام بسته بندی باید رطوبت اضافی حذف شده باشد و دمای محصول به دمای اتاق محل بسته بندی و نگهداری رسیده باشد و دمای محصول به دمای اتاق محل بسته بندی نگهداری رسیده باشد و ازoc 25 بیشتر نباشد ، هوای محل بسته بندی نباید مرطوب باشد چون محصول جاذب رطوبت است و با حذف رطوبت از تردی آن کاسته می شود و اگر دما بالاتر ازoc 25 باشد موجب نشت روغن از بافت آن می شود.